• کارهای ما
پوستر نمایشگاه جمشید بایرامی، قطع 70x100 سانتیمتر