• کارهای ما
کارگاه ارتباط حرفه ای با فتو شاپ، نشریه حرفه هنرمند، 3 صفحه