• کارهای ما
تخت تاشو دیواری کمجا، روزنامه همشهری، 1/4 صفحه